Slovo riaditeľa

Súkromná francúzsko-slovenská škola v Bratislave patrí do siete školských zariadení pod správou Agentúry pre výučbu vo francúzskom jazyku v zahraničí. Do tejto siete patrí 495 škôl v 137 krajinách a navštevuje ich viac ako 330 000 žiakov všetkých národností.

V našej škole sa stretávajú deti z rôznych krajín. Táto rôznorodosť tvorí jej bohatstvo: rôzne životy, rozdielne kultúry, avšak pre všetkých ten istý projekt výchovy a vzdelávania na francúzsky spôsob.

Škola je akreditovaná MŠ SR od 1. septembra 2014. Špeciálne opatrenia, ako napr. prísne vyučovanie slovenského jazyka a slovenských reálií, umožňujú našim žiakom prechod medzi oboma školskými systémami ako i prípravu na záverečné skúšky v oboch systémoch.

Našim cieľom je formovanie samostatných a zodpovedných občanov otvorených svetu.

Naša jazyková politika, náš kultúrny záber, naše nároky a naše úsilie dosahovať vynikajúce výsledky dokonale ilustrujú politiku našej školy. Deťom zvereným do našej starostlivosti odovzdávame tieto tromfy: dokonalá znalosť francúzskeho jazyka, znalosť viacerých ďalších jazykov (vrátane slovenčiny a angličtiny).

Naše členstvo v svetovej sieti škôl v žiakov vytvára otvorenosť voči svetu a formuje z nich občanov, ktorí sa veľmi rýchlo dokážu zaradiť do stále náročnejšieho sveta.

Geneviève MENOURET

Riaditeľka školy

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.