Rada školy

Úloha a kompetencie rady školy

(obežník 2415/AEFE z 27. septembra 2011)

Do pôsobnosti rady školy spadá všetko, čo sa týka vzdelávacieho a výchovného života školy. Rada školy však nenahrádza riadiacu funkciu Agentúry pre výučbu vo francúzskom jazyku v zahraničí (v otázkach vzdelávania, ktoré sú v jej právomoci, ako napríklad obsah vzdelávacích osnov, príprava skúšok, vzdelávanie pracovníkov školy, zásadné otázky smerovania a reformy vzdelávacieho systému), ktorá taktiež plní funkciu správneho orgánu (otázky financovania a materiálneho vybavenia).

Rada školy prijíma a schvaľuje:

 1. vnútorný poriadok školy (po prekonzultovaní s dozornými a správnymi orgánmi – uvedené sa týka ustanovení, ktoré by mohli mať finančný dopad),
 2. projekt školy, ktorého vzdelávacia časť vychádza z návrhov pedagogického zboru,
 3. rozvrh hodín a kalendár školského roka,
 4. politiku v oblasti vzdelávania a výchovného poradenstva,
 5. plán ďalšieho vzdelávania.

 

 Rada školy môže vydať stanovisko k nasledovným otázkam:

 • návrhy na zmeny v štruktúrach školy,  
 • zloženie tried a pedagogické inovácie,
 • opatrenia týkajúce sa zaraďovania detí do školského zariadenia (vytváranie, transformácia alebo rušenie miest),
 • činnosti združení a klubov fungujúcich v rámci školy, s prihliadnutím na možnosti využitia priestorov školy,
 • prevádzka školy, kvalita života v škole, podmienky na zaistenie bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia,
 • otázky týkajúce sa prijímania rodičov a ich informovania,
 • plánovanie školských výletov,
 • stravovanie v školskej jedálni (ak jedáleň spadá do pôsobnosti školy),
 • možnosti prijatia a starostlivosť o žiakov so zdravotným postihnutím.

 

 Rada školy je informovaná o rozpočte školy a stave jej financií.

 Okrem toho, rada školy môže z vlastnej iniciatívy alebo na podnet riaditeľa školy vysloviť stanovisko ku všetkým otázkam, ktoré sa týkajú života školy.

 Rada školy na jednej strane plní funkciu školskej diskusnej platformy, kde si členovia školskej komunity môžu vymieňať svoje názory týkajúce sa života školy. Rada školy je miesto na zdieľanie informácií, názorovú konfrontáciu a hľadanie konsenzov v prospech všeobecného záujmu.

 Na druhej strane, rada školy môže svojimi stanoviskami pomôcť pri rozhodovaní v otázkach spadajúcich do jej pôsobnosti (na žiadosť riaditeľa školy alebo väčšiny jej členov).

 

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.