Úvod

Prvý stupeň základnej školy má 5 ročníkov (1. až 5. ročník) a delí sa na 2 cykly:

-   cyklus vyučovania základných poznatkov (1., 2. a 3. ročník),
-   cyklus upevňovania vedomostí (4. a 5. ročník).

Vyučovanie základných poznatkov vychádza z dvoch hlavných smerov:

•    zvládnutie reči a francúzskeho jazyka,
•    občianska výchova.

V 1. a 2. ročníku si žiaci prehlbujú svoje vedomosti v týchto oblastiach:

•    slovenský (2 až 5 hodín týždenne) a anglický jazyk (3 hodiny týždenne, z toho 1 hodina je v rámci nejazykových predmetov),
•    matematika,
•    spoznávanie okolitého sveta (prvouka),
•    umelecké smery (výtvarná a hudobná výchova)
•    telesná a športová výchova.

V 3., 4. a 5. ročníku pribúdajú nové výchovno-vzdelávacie oblasti:

•    literatúra,
•    dejepis a zemepis,
•    experimentálne vedy,
•    svet techniky.

Informačné a komunikačné technológie používame ako nástroje pri rôznych školských aktivitách, po ich osvojení majú žiaci možnosť získať osvedčenie používateľa internetu a počítača prvej úrovne (B2i).

Škola prihliada na rôznorodosť a jedinečnosť schopností každého žiaka. Popri schopnosti usudzovať a rozumovom uvažovaní rozvíjame zmysel pre pozorovanie, chuť experimentovať, vnímavosť, pohybové schopnosti a tvorivú predstavivosť žiaka.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.